Studyx - Professional web training

BECOME A WEB EXPERT

Algemene Voorwaarden

Terms and Conditions

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1. Alle commerciële transacties tussen de BVBA “DX-SOLUTIONS”, met zetel te 8540 Deerlijk, Vrijeigen 15, BTW BE-0808.107.097, RPR Kortrijk, met betrekking tot de opleidingen verstrekt onder de handelsnaam “STUDYX” (hierna genoemd “STUDYX”) en de klant, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. STUDYX wijst alle andere normen en voorwaarden af (onder meer de eigen voorwaarden van de klant), zelfs indien deze zouden bepalen als enige te gelden. Door haar inschrijving of bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
1.2. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere clausules. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen STUDYX en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling.
1.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door STUDYX van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
1.4. Iedere afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst, die nooit als precedent kan worden beschouwd en slechts voor die bepaalde opleiding en ten aanzien van die bepaalde klant geldt.
1.5. STUDYX behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

2. Activiteiten van STUDYX: aanbieden van opleidingen

De hoofdactiviteit van STUDYX betreft het verstrekken van opleidingen, waarvan het voorwerp en de datum vooraf vastgesteld zijn door STUDYX en waarop deelnemers kunnen inschrijven (hierna “de groepsopleidingen”). Daarnaast kan ook met klanten overlegd worden over het verstrekken van privéopleidingen op maat van de klant, en dit in de mate van de mogelijkheden van STUDYX (hierna “de privéopleidingen”).

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle (mondelinge of schriftelijke) inlichtingen, prijslijsten, brochures en offertes van STUDYX zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. De overeenkomst met de klant tot het volgen van groepsopleidingen komt tot stand wanneer STUDYX betaling van de volledige verschuldigde prijs ontvangt. De inschrijving wordt na ontvangst van de betaling bevestigd aan de klant.
3.3. De overeenkomst tot het verstrekken van privéopleidingen komt pas tot stand bij ondertekening van een geschrift door beide partijen, of na schriftelijke bevestiging van STUDYX. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht tot het verstrekken van privéopleidingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, onder meer met betrekking tot de betalingsvoorwaarden en het tijdstip van uitvoering.

4. Annulering van overeenkomsten

4.1. Annulering inschrijving groepsopleiding door de klant
4.1.1. De klant is gerechtigd haar inschrijving kosteloos te annuleren tot 14 dagen voor de aanvang van de groepsopleiding. Deze annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en moet STUDYX ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding bereiken. In geval van geldige en tijdige annulering overeenkomstig voormelde voorwaarden, betaalt STUDYX de volledige prijs terug aan de klant en dit binnen de 14 kalenderdagen na annulering.
4.1.2. Bij verbreking of annulering door de klant buiten voormelde voorwaarden, is STUDYX niet gehouden de prijs terug terug te betalen aan de klant en is de volledige prijs verworven voor STUDYX als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht voor STUDYX om de reeds geleverde prestaties in rekening te brengen en het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.
4.1.3. Het is steeds toegestaan voor de klant om zich voor het volgen van de groepsopleiding kosteloos te laten vervangen door een andere persoon dan de ingeschreven deelnemer, mits schriftelijke melding uiterlijk één werkdag voor de aanvang van de opleiding.

4.2. Annulering of verplaatsing groepsopleiding door STUDYX
4.2.1. STUDYX behoudt zich het recht voor een geplande opleiding te annuleren, tot 14 dagen voor de aanvang van de opleiding, zonder dat hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. STUDYX betaalt de volledige prijs terug aan de klant en dit binnen de 14 kalenderdagen na de annulering.
4.2.2. STUDYX behoudt zich verder het recht voor een geplande opleiding te verplaatsen naar een andere datum, eveneens zonder dat hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. In voorkomend geval hebben de ingeschreven klanten het recht om hun inschrijving binnen de 14 kalenderdagen na het bericht van verplaatsing kosteloos te annuleren. STUDYX betaalt de volledige prijs terug aan de klant.
4.3. Annulering privéopleiding door de klant Bij annulering door de klant van een overeenkomst tot het verstrekken van een privéopleiding, behoudt STUDYX zich het recht voor om aan de klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 20 % van de prijs (excl. btw) van de geannuleerde opleiding, met een minimum van € 100, onverminderd het recht voor STUDYX om de reeds geleverde prestaties in rekening te brengen en het recht op vergoeding van hogere bewezen schad

5. Overboeking groepsopleidingen

5.1. Indien een bepaalde groepsopleiding overboekt is en niet alle ingeschreven deelnemers (wiens betaling tijdig werd ontvangen door STUDYX) de groepsopleiding kunnen bijwonen, krijgen die deelnemers voorrang die eerst hebben betaald, en verder in chronologische volgorde.
5.2. De deelnemers die de groepsopleiding ingevolge voormeld mechanisme bij overboeking niet kunnen bijwonen, worden hiervan tijdig door STUDYX verwittigd. Zij komen terecht op een wachtlijst. Indien er voldoende kandidaat-deelnemers zijn, kan eventueel een bijkomende groepsopleiding georganiseerd worden. De klant is vrij om deze opleiding bij te wonen, dan wel de inschrijving te annuleren binnen de 14 kalenderdagen na het bericht van STUDYX omtrent de bijkomend georganiseerde groepsopleiding.
5.3. Beslist STUDYX geen bijkomende opleiding te organiseren of verkiest de klant niet aanwezig te zijn tijdens de bijkomende opleiding en heeft deze de inschrijving geldig geannuleerd, dan betaalt STUDYX de volledige prijs terug aan de klant.

6. Uitvoering van diensten

6.1. De verbintenissen aangegaan door STUDYX worden beschouwd als een middelenverbintenissen, niet als een resultaatsverbintenis. STUDYX zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen, zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd. De opleidingen verstrekt door STUDYX zijn algemene opleidingen en bieden algemene kennis aan. STUDYX biedt geen enkele garantie dat de informatie meegedeeld tijdens de opleidingen ook concreet toepasbaar is in elke situatie en in het bijzonder in de concrete situatie waarin de klant zich bevindt. STUDYX garandeert evenmin dat deze informatie zonder enige aanpassing of eigen reflectie van de klant in de praktijk kan worden aangewend.
6.2. Wanneer STUDYX privéopleidingen organiseert in opdracht van de klant, wordt de contractuele relatie met de klant gekwalificeerd als een onderaanneming. STUDYX verleent deze diensten op volledig zelfstandige basis, de onafhankelijke samenwerking brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee. De klant is gehouden tot samenwerking en tot de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de privéopleidingen van STUDYX. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot) het geven van de nodige instructies, de terbeschikkingstelling van aangepaste lokalen en hulpmiddelen, de toegang tot de vereiste gegevens en eventueel personeel. STUDYX mag zich baseren op de door de klant verstrekte gegevens en informatie, zonder hiervan de juistheid te moeten nagaan.

7. Prijs

7.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen vermeld in euro en exclusief btw of andere taksen en heffingen.
7.2. De prijs voor een groepsopleiding omvat steeds het recht om de cursus te volgen waarvoor werd ingeschreven, een exemplaar van het cursusmateriaal en een lunch. De prijs voor de privéopleiding en de diensten die daarin zijn inbegrepen, worden gedetailleerd omschreven in de offerte, die deel uitmaakt van de overeenkomst, of in de overeenkomst zelf.

8. Betaling

8.1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, bijvoorbeeld wanneer een andere betalingstermijn werd toegekend op de factuur, zijn alle facturen steeds betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. De facturen zijn zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van STUDYX of per overschrijving op de bankrekening aangegeven op de facturen van STUDYX.
8.2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
8.3. De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van die factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij deze bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

9. Laattijdige betaling

9.1. De inschrijving voor een groepsopleiding wordt pas definitief wanneer STUDYX betaling van de volledige verschuldigde prijs ontvangt. Bij niet-betaling van een groepsopleiding binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum, is de inschrijving van de klant onherroepelijk vervallen.
9.2. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur met betrekking tot privéopleidingen, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling (en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met: (i) een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd; (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50, onverminderd het recht van STUDYX om hogere schade te bewijzen; (iii) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. Daarnaast wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. STUDYX heeft bovendien het recht om de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomsten met of bestellingen van de klant onmiddellijk op te schorten. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na aanmaning, heeft STUDYX bovendien het recht om de overeenkomst te beëindigen en/of de bestelling te annuleren, waarbij de klant is gehouden tot vergoeding van alle door STUDYX geleden schade.
9.3. In geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO of staking van betaling van de klant, of daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant: (i) is STUDYX niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering en kan STUDYX de verdere uitvoering onmiddellijk stopzetten, zonder voorafgaande verwittiging; (ii) behoudt STUDYX zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of alle andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen; (iii) wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10. Klachten

10.1. Klachten met betrekking tot de opleidingen moeten uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na het geven van de opleiding bij aangetekende brief aan STUDYX worden overgemaakt (met vermelding van factuurdatum, identificatie van de opleiding en een gedetailleerde motivering van de klacht), bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de diensten te aanvaarden.
10.2. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
10.3. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van STUDYX zal steeds beoordeeld worden in de wetenschap dat STUDYX een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis heeft aangegaan.
11.2. De aansprakelijkheid van STUDYX beperkt zich steeds tot het terugbetalen van de betreffende gefactureerde opleiding. De aansprakelijkheid van STUDYX is in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
11.3. Onverminderd hetgeen in de voorgaande artikelen werd bepaald, is STUDYX niet aansprakelijk voor: (i) schade ontstaan door verkeerde of onvolledige informatie van de klant; (ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid; (iii) schade veroorzaakt door overmacht of hardship, zoals omschreven in artikel 12; (iv) onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, schade aan derden of vervolgschade.
11.4. De aansprakelijkheid van STUDYX kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse klant van STUDYX, niet door derden.

12. Overmacht / hardship

12.1. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst of het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van STUDYX de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld oorlog, natuuromstandigheden, brand, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname.
12.2. Gevallen van overmacht of hardship geven STUDYX het recht om (1) de nakoming van haar eigen verplichtingen (tijdelijk) op te schorten, (2) de contractuele voorwaarden te herzien, of (3) de overeenkomst te ontbinden door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat STUDYX enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval zullen alle prestaties die op dat ogenblik geleverd waren, door de klant worden betaald, net als alle kosten opgelopen of nog op te lopen door STUDYX ten gevolge van de vertraging, herziening en/of ontbinding.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. STUDYX behoudt de auteursrechten en alle intellectuele rechten op het ter beschikking gestelde les- en studiemateriaal, zoals, maar niet beperkt tot presentaties, teksten, schema’s, stappenplannen… en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
13.2. Deze gegevens mogen, zolang deze gegevens niet publiek toegankelijk worden gemaakt door STUDYX, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van STUDYX niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond.
13.3. STUDYX heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden, ook wanneer deze specifiek op verzoek van de klant en volgens haar wensen zijn opgesteld, en zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.
13.4. Elke inbreuk door de klant op dit artikel geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de prijs van diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

14. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen STUDYX en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Deze netting zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

15. Verwerking van persoonsgegevens

15.1. De klant geeft aan STUDYX de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door STUDYX aangeboden diensten.
15.2. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.
15.3. Indien de klant geen commerciële informatie van STUDYX meer wenst te ontvangen, dient de klant STUDYX hiervan op de hoogte te brengen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanden

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing.
16.2. In geval van betwisting over onderhavige algemene voorwaarden, alsook over elke overeenkomst die tussen STUDYX en de klant wordt gesloten, zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk uitsluitend bevoegd.